Yleiset toimitusehdot

Kuluttaja-asiamiehen ja Kivi ry:n hyväksymät hautakivien yleiset maksu- ja toimitusehdot

1. Toimitustapa ja -aika

Toimitus tapahtuu myyjän toimesta seurakunnan tai muun vastaavan viranomaisen osoittamalle hautapaikalle sovittuna ajankohtana ottaen huomioon seurakunnan toimitusaikaa koskevat määräykset.

2. Tilauksen hyväksyminen ja muuttaminen

Myyjä hankkii tarvittaessa hautalaitteelle seurakunnan tai muun vastaavan viranomaisen hyväksymisen. Jos viranomainen ei hyväksy tilattua hautalaitetta, myyjällä on oikeus toimittaa toinen hautalaite, jonka viranomainen ja ostaja hyväksyvät.

3. Luonnonkiven ominaisuudet

Luonnonkiven kuviot, täplät ja raidat ovat uniikkeja ja väri saattaa vaihdella. Nämä uniikit ominaisuudet eivät tee kuitenkaan kivestä virheellistä. On hyvä huomata kiveä valittaessa, että hautakiviliikkeessä esillä olevat mallit ovat myös uniikkeja kappaleita. Kahta samanlaista kiveä ei ole olemassa.

Hautalaitteiden mittatoleranssit ovat, ellei kaupan yhteydessä muuta sovita, seuraavat: kiven paksuus +/- 10 mm, sahatun ja kiillotettureunaisen kiven korkeus- ja leveystoleranssi +/- 15 mm ja louhittureunaisen kiven korkeus- ja leveystoleranssi +/- 35 mm.

Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Virhettä arvioitaessa lähtökohtana on osapuolten välinen sopimus.

4. Reklamaatio

Ostaja voi vaatia virheen ensisijaisena oikaisuna joko tavaran korjaamista kohtuullisessa ajassa tai vaihtamista virheettömään ja toissijaisesti hinnanalennusta tai kaupan purkua.

Kuluttajan on ilmoitettava virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus reklamoida virheestä kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta.

5. Omistusoikeus

Omistusoikeus tässä sopimuksessa mainittuun hautalaitteeseen siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

6. Viivästys ja ylivoimainen este

Jos myyjän viivästyksen toimituksessa aiheuttaa ylivoimainen este kuten sota, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen, tulipalo tai työselkkaus tai muu yhtä merkittävä tai epätavallinen syy, ostajalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen.

Ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi, jos hän on asettanut myyjälle kohtuullisen lisäajan eikä myyjä ole luovuttanut tavaraa lisäajan kuluessa.

7. Vahingonkorvaus

Jos hautalaitteen paikalleen asentamisen esteenä on maan jäätyminen, ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos toimitus ei tapahdu kohtuullisen ajan kuluessa esteen vaikutuksen lakkaamisesta.

Jos ostajan maksuviivästys tai kaupan peruuttaminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä, myyjällä ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen.

Kuluttajalla on viivästystilanteessa oikeus korvaukseen välittömistä vahingoista; esimerkiksi asian selvittämisestä aiheutuneista puhelin- ja matkakuluista. Jos virhe tai vahinko johtuu myyjän huolimattomuudesta, kuluttajalla on oikeus korvaukseen myös välillisestä vahingosta.

Myyjä ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan vahingonkorvausta, jos viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä (esim. lakko), jota myyjä ei ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia hän ei olisi voinut välttää. Kaupan purku voi tulla sen sijaan kyseeseen.

8. Viivästyskorko ja perintäkulut

Myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa erääntyneestä ja myöhästyneestä suorituksesta korkolain mukaisesti sekä kohtuulliset perintäkulut.

9. Erimielisyyksien ratkaisu

Ensisijaisesti riitatilanne pyritään sopimaan neuvotteluilla. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Mikäli osapuolet eivät tyydy kuluttajariitalautakunnan ratkaisuun voidaan asia saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Etusivulle